خلاصه نظریه های یادگیری
جزوه پاور پوینت اتصالات چوبی
جزوه درودگری (صنایع چوب)

جزوه درودگری (صنایع چوب)

مصیب محسن پور مصیب محسن پور

تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1403
درسنامه فارسی نهم ( تحمیدیه، ستایش)
درسنامه درس اول فارسی نهم

درسنامه درس اول فارسی نهم

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 26 فروردین 1403
درسنامه درس دوم فارسی نهم

درسنامه درس دوم فارسی نهم

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 26 فروردین 1403
درسنامه درس سوم فارسی نهم

درسنامه درس سوم فارسی نهم

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 26 فروردین 1403
درسنامه زمان های فعل (فارسی نهم)
درسنامه درس ششم فارسی نهم

درسنامه درس ششم فارسی نهم

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 26 فروردین 1403
درسنامه درس هفتم فارسی نهم
درسنامه درس نهم فارسی نهم

درسنامه درس نهم فارسی نهم

امیر سلیمانی امیر سلیمانی

تاریخ انتشار: 26 فروردین 1403
درسنامه درس دهم فارسی نهم (آرشی دیگر)
درسنامه درس شانزدهم فارسی نهم
درسنامه درس سیزدهم فارسی نهم