قالب خلاصه نویسی (جزوه) درس شیمی
قالب خلاصه نویسی (جزوه) درس ریاضی
قالب خلاصه نویسی (جزوه) درس فیزیک
جزوه ترمودینامیک دکتر وفاجو

جزوه ترمودینامیک دکتر وفاجو

علی ملایی علی ملایی

تاریخ انتشار: 31 فروردین 1402
حل المسائل راکتور لون اشپیل ویرایش 3
حل المسائل کتاب فوگلر ویرایش 5
حل المسائل راکتور فوگلر ویرایش 6
کاربرد ریاضیات دکتر فاطمی

کاربرد ریاضیات دکتر فاطمی

علی ملایی علی ملایی

تاریخ انتشار: 31 فروردین 1402