گردونه تقسیم کار یا وظایف
15 کاربرگ برای کودکان- بگرد و پیدا کن
کاربرگ پیش دبستانی - خانه حیوانات
کاربرگ پیش دبستانی - آموزش اعداد
کاربرگ پیش دبستانی - آموزش سایه ها
کاربرگ پیش دبستانی - حواس پنج گانه