پاویون

پاویون

شاهین فرجی شاهین فرجی

تاریخ انتشار: 27 آذر 1402
The red fluidity

The red fluidity

شاهین فرجی شاهین فرجی

تاریخ انتشار: 26 مهر 1402
Parametric pavilion

Parametric pavilion

شاهین فرجی شاهین فرجی

تاریخ انتشار: 18 مهر 1402
Parametric diffusion

Parametric diffusion

شاهین فرجی شاهین فرجی

تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
Fluid object

Fluid object

شاهین فرجی شاهین فرجی

تاریخ انتشار: 15 مهر 1402
parametric object

parametric object

شاهین فرجی شاهین فرجی

تاریخ انتشار: 12 مهر 1402