پاورپوینت مخاطب پژوهی و تاثیرآن در شناخت ذائقه شهروندان
توضیحات

مخاطب پژوهی وتاثیرآن در شناخت ذائقه شهروندان

مخاطب پژوهی رویکردی در شناخت دقیق و برنامه ریزی جهت پی بردن به ذائقه و علایق مخاطبان جامعه هدف می باشد.شاید درنگاه اول،چنین بنظر بیاید که موضوع مخاطب پژوهی ،خاص ایستگاه های رادیوو تلویزیون می باشد ولیکن با نگاهی ازمنظرجدید می توان پی برد که اثربخشی این موضوع درحقیقت به حلقه های بعدی جامعه  وزنجیره های نیازمندی و علایق مخاطبان و مشتریان را نیز تحت الشعاع قار خواهد داد.

نگاه مخاطب پژوهی درحقیقت روش ویژه و پژوهش بین رشته ای  به ذائقه جامعه هدف می باشد .مدیرانی که از استراتژی مخاطب پژوهی استفاده می کنند.درتحلیل ذائقه جامعه هدف خویش که از همان مخاطبان می باشند ،موفق تر عمل نموده و نتیجه امر سودمندی و بهره وری سازمانی در بلند مدت خواهد بود.

۱-مخاطب پژوهی چیست

۲-تاریخچه مخاطب پژوهی

۳-شیوه های مخاطب پژوهی

۴-مخاطب پژوهی ،جامعه پژوهی و بازارپژوهی

۵-مخاطب پژوهی وشیوه های مدیریتی

۶-چارچوب منطقی

۷-نیاز به مخاطب پژوهی

۸-انواع مخاطب پژوهی

۹-مخاطب سنجی

۱۰-ارزیابی

۱۱-چگونه یک نظرسنجی را سازماندهی کنیم

۱۲-مراحل تحقیقات مخاطب پژوهی

۱۳-شناخت مخاطب

۱۴-ارتباط با مخاطبان

۱۵-انواع مخاطبان

۱۶-چالش رسانه هادرجذب مخاطبان

۱۷-پنج سنت مخاطب پژوهی

۱۸-رابطه مخاطب و رسانه

۱۹-جعبه سیاه ارتباط با مخاطبان

۲۰-ارتباط پیشرفت رسانه ها با تغییرات مخاطبان

۲۱-گاهی به رویکردهای مختلف در تقسیم بندی مخاطبان:مخاطب به مثابه یک بازار

۲۲-رویکرد ” فرهنگ سلیقه:”

۲۳-طبقه بندی براساس تجربیات اجتماعی

۲۴-تقسیم بندی براساس موقعیت های مختلف

۲۵-تفاوت در عرصه های استفاده از رسانه (عمومی و خصوصی)

۲۶-رویکرد «شیوه زندگی»

۲۷-رویکرد “قومیت”

۲۸-رویکرد”جنسیت”

۲۹-مخاطب” هواخواه:”

۳۰-تعریف مخاطب براساس کانال یا محتوا

۳۱-سنت ساختارگرا در سنجش مخاطبان

۳۲-سنت رفتارگرا: اثرات رسانه ها و استفاده های آن ها

۳۳-سنت فرهنگی و تحلیل دریافت

۳۴-نظریه انتظار – فایده

۳۵-مدل “کنش اجتماعی: ”

۳۶-تقسیم بندی مخاطبان بر مبنای تمایزمتقابل بین گرایش و هدف

۳۷-طبقه بندی مخاطبان براساس نوع روابط اجتماعی:

۳۸-طبقه بندی مخاطبان براساس کنترل مخزن اطلاعات و کنترل وقت و موضوع:

۳۹-دسته خرسندی

۴۰-دو شکل اصلی تنوع مخاطبان براساس تمایز بین ناهمگنی و همگنی

۴۱-ابعاد کیفی مخاطبان

۴۲-معانی و مفاهیم متفاوت فعالیت مخاطبان

۴۳-تقسیم بندی مخاطب برمبنای درآمد:

۴۴-مخاطب رسالت مند

۴۵-سه رویکرد در ایجاد”صمیمیت از دور” برای مخاطبان

۴۶-سه رویکرد در ایجاد”صمیمیت از دور” برای مخاطبان

۴۷-مخاطبان جدید، رسانه‌هاى جدید

۴۸-چالش‌هاى جدید

۴۹-مخاطبان در نظریه ارتباطات جمعى

۵۰-مخاطب شناسی و اطلاع رسانی در روابط عمومی

۵۱-تعریف مخاطب ازمنظری دیگر

۵۲-چرامردم مخاطب رسانه می شوند

۵۳-دسته بندی مخاطبان بر مبنای ویژگی های جمعیت شناسی

۵۴-دسته بندی مخطبان بر حسب باورها

۵۵- دسته بندی مخاطبان براساس نگرش

۵۶- دسته بندی مخاطبان براساس رفتار

۵۷-دسته بندی مخاطبان براساس دسترسی

۵۸-دسته بندی مخاطبان بر مبنای مراحل فراگرد

۵۹-دسته بندی مخاطبان براساس منابع درآمدی

۶۰-دسته بندی مخاطبان براساس استفاده از رسانه ها

۶۱-دسته بندی مخاطبان براساس موضوع و ارتباط

۶۲-دسته بندی مخاطبان براساس قومیت و استفاده از رسانه ها

۶۳-مخاطب شناسی در تبلیغات

۶۴-رسانه های جمعی و قضاوت مخاطبان

 

سوالات و نظرات
برای ارسال سوال و نظر ابتدا وارد و یا عضو سایت شوید.
اطلاعات فایل
تاریخ انتشار:
25 تیر 1401